[1]
สันวิจิตร ณ., วัชรินทรางกูร โ., และ ศรีงาน ก., “การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”, jdpc7kk, ปี 21, ฉบับที่ 2, น. 43–53, ม.ค. 2019.