[1]
ศรีเรือง ณ., ศุกรเวทย์ศิริ พ., และ ตฤณวุฒิพงษ์ ก., “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดที่เกิดจาก ระบบบริการสุขภาพของรัฐ โรงพยาบาลอำเภอในเขตโซนใต้ จังหวัดขอนแก่น”, jdpc7kk, ปี 21, ฉบับที่ 2, น. 33–42, ม.ค. 2019.