[1]
แถวโนนงิ้ว เ., บูรณะปิยะวงศ์ ด., และ วิไลศรีประเสริฐ ส., “วิเคราะห์รายงานการสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2551 เขตตรวจราชการที่ 10 และ12”, jdpc7kk, ปี 21, ฉบับที่ 1, น. 20–30, ม.ค. 2019.