[1]
กิจขุนทด ล. และ พรหมสัตยพรต ว., “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์”, jdpc7kk, ปี 22, ฉบับที่ 2, น. 63–74, ม.ค. 2019.