[1]
ยศปัญญา อ., สายหลักคำ ส., และ จันทร์มหา บ., “ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดเลย ปี 2556”, jdpc7kk, ปี 22, ฉบับที่ 1, น. 89–97, ม.ค. 2019.