[1]
ยะอูป ก., กุลโฮง บ., และ ศูนย์จันทร์ พ., “ประสิทธิผลของปลาในการกินลูกน้ำยุงลาย”, jdpc7kk, ปี 22, ฉบับที่ 1, น. 49–55, ม.ค. 2019.