[1]
โนนงิ้ว เ., รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พ., และ ภูกาบขาว พ., “รูปแบบการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปี พ.ศ.2558”, jdpc7kk, ปี 23, ฉบับที่ 3, น. 108–118, ม.ค. 2019.