[1]
อาสารินทร์ บ., เทียมคลี น., และ อุ่นคำ ส., “การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคมือเท้าปาก ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนพื้นที่อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย”, jdpc7kk, ปี 23, ฉบับที่ 3, น. 67–76, ธ.ค. 2018.