[1]
พรมภักดี บ., วิรุฬหเดช น., และ หร่องบุตรศรี น., “บริบททางสังคมและวิถีชุมชนของชาวบ้านแถบลุ่มน้ำชีกับการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ”, jdpc7kk, ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 112–122, ธ.ค. 2018.