[1]
บุญสงค์ จ., เจริญพันธ์ จ., และ วรวงศ์ จ., “ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม”, jdpc7kk, ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 46–59, ธ.ค. 2018.