[1]
ลอยหา ก. และ จันทุม ก., “การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, jdpc7kk, ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 1–8, ธ.ค. 2018.