[1]
คงสมาน ณ. และ พุ่มกลิ่น พ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี”, jdpc7kk, ปี 23, ฉบับที่ 1, น. ุ62–75, ธ.ค. 2018.