[1]
ทิพวัง จ. และ นาถะพินธุ ก., “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการปวดกล้ามเนื้อของกลุ่มอาชีพเย็บผ้าโหล ตำบลน้ำโมงอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย”, jdpc7kk, ปี 23, ฉบับที่ 1, น. 46–61, ธ.ค. 2018.