[1]
สิมมาทัน ส. และ ศรีฤาชา ช., “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพด้านการดูแลรักษาวัณโรค ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 7”, jdpc7kk, ปี 24, ฉบับที่ 3, น. 88–99, ธ.ค. 2018.