[1]
ยิ้มแย้ม น. และ รอดจากภัย ย., “ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี”, jdpc7kk, ปี 24, ฉบับที่ 2, น. 46–58, ธ.ค. 2018.