[1]
ศรีวงษ์ ป., โยคุณ ว., และ ใจคง ส., “การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น”, jdpc7kk, ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 105–117, ธ.ค. 2018.