[1]
พงษ์วงษ์ ฉ., ศุกรเวทย์ศิริ พ., และ ตฤณวุฒิพงษ์ ก., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ที่เกิดจากตัวผู้ป่วย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”, jdpc7kk, ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 36–46, ธ.ค. 2018.