[1]
วัฒนาอุดมชัย ส., เนตรถนอมศักดิ์ ธ., และ โสตะ จ., “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”, jdpc7kk, ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 25–35, ธ.ค. 2018.