[1]
จันทร์ใบ บ. และ ศรีฤาชา ช., “คุณลักษณะส่วนบุคคลและบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์ และงานบริการเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดหนองคาย”, jdpc7kk, ปี 25, ฉบับที่ 2, น. 67–78, พ.ย. 2018.