[1]
บัวงาม น. และ นาถะพินธุ ก., “ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ”, jdpc7kk, ปี 25, ฉบับที่ 2, น. 46–57, พ.ย. 2018.