[1]
อุทังสังข์ ก. และ นาถะพินธุ ก., “ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ แผนกผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี”, jdpc7kk, ปี 25, ฉบับที่ 2, น. 14–21, พ.ย. 2018.