[1]
แก่นจันทร์ใบ ว., กลางคาร ส., และ แก้วพิทูลย์ ส., “ผลของโปรแกรมการสร้างการรับรู้ต่อการป้องกันวัณโรคปอด ของผู้สัมผัสร่วมบ้าน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว”, jdpc7kk, ปี 25, ฉบับที่ 1, น. 79–90, พ.ย. 2018.