ไทยวงษ์ ดวงใจ, พรมภักดี บุญทนากร, สัชชาพงษ์ ประวีณา, และ หินจำปา จุลจิลา. 2023. “ประสิทธิผลความพร้อมรับด้านการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงพยาบาลแม่ข่ายในเขตสุขภาพที่ 7 ปี พ.ศ.2564”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 30 (2):184-97. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/264145.