อุดมทรัพย์ บัวบุญ, และ พลไชยมาตย์ ผดารณัช. 2023. “ผลการพัฒนารูปแบบประสานงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 30 (2):131-43. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/263424.