สีหะวงษ์ สุชญา, และ วามะขันธ์ พิทยา. 2023. “การพัฒนารูปแบบสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในนักเรียนถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนโครงการพระราชดำริ เขตสุขภาพที่ 10”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 30 (2):144-56. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/262482.