ไตรคุ้มดัน พีรภัทร, และ ประสิทธิ์ นครินทร์. 2023. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ด้วยตนเอง ของประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 30 (1):141-51. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/258659.