ราชาไกร ทิพาพร, และ ตฤณวุฒิพงษ์ กรรณิการ์. 2023. “การพัฒนารปูแบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโดยพยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 30 (1):84-98. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/258297.