ศรีราชา วิไลวรรณ, ยศศรี รัตนาภรณ์, สาขา บุศรา, และ กมลรัตน์ ปวีณา. 2022. “การประเมินต้นทุนต่อหน่วยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตักิารของกลุ่มห้องปฏิบตักิารทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 29 (3):87-97. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/257451.