ชาลี โสภิต, สิริเศรษฐภักดี สุวรรณี, และ เอกา เกรียงชัย. 2021. “การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานในชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 28 (3):109-20. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/253142.