ภูอาษา อรรถพล. 2021. “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการใช้สารเสพติดของวัยรุ่น อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 28 (3):1-11. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/252855.