หลวงไซ เกดแก้ว, ลอยหา กุลชญา, และ ศรีสุระ เด่นดวงดี. 2022. “โปรแกรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนพื้นที่แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 29 (3):14-26. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/252050.