ทุยบึงฉิม สุภาพร, พรมภักดี บุญทนากร, และ สีสด กิตติศักดิ์. 2021. “การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนพื้นที่หัวสัตว์บวก : กรณีศึกษาตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 28 (3):93-108. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/251014.