ชมภูนุช จุฑาทิพย์, และ เทียมคลี นรา. 2021. “เปรียบเทียบการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการได้รับควันบุหรี่มือสองของประชาชน ในจังหวัดที่มีอัตราการสูบบุหรี่ต่ำที่สุดและสูงที่สุดของเขตสุขภาพที่ 5”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 28 (3):12-25. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/250923.