ไทยวงษ์ ดวงใจ, อ่อนประสงค์ สุวัฒนา, และ ไชยชนะ อิทธิเดช. 2021. “การพัฒนาเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องพฤติกรรมการป้องกันวัณโรค ของประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 28 (3):39-54. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/250088.