สิมมาทัน สุพัตรา, โยธา นิชนันท์, ฮามพิทักษ์ นิภาพร, ทองพูล สมัย, และ ไชยชนะ อิทธิเดช. 2021. “รูปแบบการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่จากการตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ภายใต้สภาวะความชุกต่ำ ในพื้นที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 28 (3):55-69. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/250066.