วิชาทร ทิพย์อัปษร, และ ชายเกลี้ยง สุนิสา. 2021. “การสัมผัสความร้อนและการเจ็บป่วยจากความร้อนของเกษตรกรตัดอ้อย ในอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 28 (3):26-38. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/249892.