กล่ำสุวรรณ์ บังอร, วงษ์รักษา ชนิดาภา, สังข์ทอง วิชชา, ศรีสุพรรณ สุภาภรณ์, และ ภามนตรี ปาริชาต. 2021. “การพัฒนารูปแบบโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 28 (2):95-105. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/249623.