สัชชาพงษ์ ประวีณา, อุดมวงค์ สิรินทิพย์, และ ไทยวงษ์ ดวงใจ. 2022. “การประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 โดยประยุกต์ใช้แนวทาง CIPP โมเดล”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 29 (1):41-56. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/249169.