ทองศรีเกตุ อิทธิพงษ์. 2021. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ในกิจกรรมที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสดของชุมชน จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 28 (3):70-82. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/249077.