จารุภาชน์ รุจี. 2021. “ประสบการณ์สูบบุหรี่ไฟฟ้าของวัยรุ่นหญิง ในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 28 (3):121-30. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/248514.