เต็มอุดม รัชนี, ใจช่วง ศิริลักษณ์, ไทรสุวรรณ์ กนกพร, แอบไธสง พเยาวดี, และ ภิราล้ำ บารเมษฐ์. 2021. “การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดนครพนม”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 28 (1):1-13. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/247463.