วลัยเสถียร ธีรวัฒน์, พรมภักดี บุญทนากร, หินจำปา จุลจิลา, ชัยอาจ คณยศ, และ สีสด กิตติศักดิ์. 2020. “รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า แบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโมเดลเชิงตรรกะตามนโยบายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ.): องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 27 (3):111-32. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/246738.