พิมพ์จันทร์ บังอร, เอี่ยมสวัสดิกุล วาริณี, และ หนุ่ยศรี มุกดา. 2021. “ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีในกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางบ่ออี จังหวัดสุรินทร์”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 28 (1):14-24. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/246452.