โชตนะ พฤกษา, และ ชายเกลี้ยง สุนิสา. 2021. “การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารโทลูอีนผ่านทางการหายใจของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 28 (2):21-30. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/245226.