อ่อนประสงค์ สุวัฒนา, ตฤณวุฒิพงษ์ กรรณิการ์, กาญจนศร พิทักษ์, และ ชัยอาจ คณยศ. 2021. “ความรู้ และการปฏิบัติตัวของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อการป้องกันโรคโควิด 19 จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 28 (3):83-92. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/245096.