แหลมครบุรี สมศักดิ์. 2021. “ผลของโปรแกรมการจำกัดแป้ง (Low Carb) ร่วมกับการปฏิบัติสมาธิเคลื่อนไหวไทยชี่กง ในการดูแลสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 28 (1):68-76. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/243191.