สายรัตน์ วนิดา, และ ศุกรเวทย์ศิริ พรนภา. 2020. “คุณภาพระบบเฝ้าระวังของการรายงานอาการภายหลังสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) พื้นที่รับผิดชอบสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 27 (1):40-51. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/240886.