ชายเกลี้ยง สุนิสา, อาจแก้ว กนกวรรณ, พฤกษ์ธาราธิกูล วิชัย, และ ตฤณวุฒิพงษ์ กรรณิการ์. 2020. “การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยเทคนิค BRIEFTM Survey และการสัมผัสความสั่นสะเทือนที่มือและแขนของพนักงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 27 (2):67-79. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/239550.