ทารส สุภาวดี, จิระพรกุล ชนัญญา, และ มณีนิล เนาวรัตน์. 2019. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ของผู้ป่วยที่มารับบริการ โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 26 (3):83-95. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/232229.