คันศร ธีรศักดิ์, และ ลอยหา กุลชญา. 2019. “ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเมืองอุบลราชธานี”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 26 (3):25-35. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/232218.